Otrok je med otroki najsvobodnejši.
Tu se kaže, kakšen je. Tu ga moramo
opazovati, pa bomo videli njegova nagnjenja,
njegove slabosti in vrline, njegovo čud
in njegove sposobnosti.

(A. Trstenjak)


POGLED V ZGODOVINO ŠOLSTVA NA BLANCI

Šola na Blanci je bila ustanovljena 1872. leta, a šolsko poslopje so sezidali in slovesno odprli šele 23. novembra 1874. Sezidal ga je blanški veleposestnik Franc Lenček za 7500 goldinarjev. Šola je bila enorazrednica s poldnevnim poukom. Učencev je bilo 194, zato je bila šolska soba za toliko učencev premajhna. Deželni šolski svet je leta 1885 razširil šolo v dvorazrednico s poldnevnim poukom. Veleposestnik Franc Lenček je odstopil še danes stoječo hišo na Agrežu za potrebe šole. Tako je en razred imel pouk v njej, šola pa se je dejansko razširila v dvorazrednico 26. oktobra 1886. leta. Do leta 1903 je bila šola dograjena in je pridobila še dve učilnici in postala trirazrednica.

Tik pred pričetkom druge svetovne vojne je bila šola štirirazrednica. Na šoli je bilo tedaj pet učiteljev. Takrat je bilo število učencev okoli 250, točnih podatkov pa ni, saj je bil ves arhiv med vojno uničen. V šoli je bila namreč ob koncu vojne nemška postojanka. Med vojno je na šoli potekal pouk, ki so ga vodili nemški učitelji. Pouk je obsegal v glavnem telovadbo in petje nacističnih pesmi.

Redni pouk po vojni se je začel 10. junija 1945. Takrat je bilo v šolo vpisanih 168 otrok. Šolska zgradba je bila precej poškodovana, vse knjige je okupator požgal. Šele v šol. l. 1946/47 so postavili v vse tri učilnice lončene peči, izposodili pa so si tudi nekaj šolskega inventarja, ostalo pa so krajani popravili.

Šolsko poslopje so vsa leta po vojni popravljali. Prvi radio so na šoli dobili v šol. l. 1957/58.
V šol. l. 1958/59 se je pričel predmetni pouk v 5. razredu. Prvič so na šoli poučevali tudi tuj jezik – nemščino.

Šolska zgradba je bila obnovljena v šol. l. 1959/60. Takrat je bila tudi nekdanja pisarna v pritličju spremenjena v učilnico. S šol. letom 1961/62 je šola postala popolna osemletka z osmimi samostojnimi oddelki. V tem šol. letu so v šoli napeljali tudi elektriko po vseh učilnicah, do tedaj je bila namreč le v eni učilnici. Kupili so tudi prvi televizijski aparat.

V šol. l. 1962/63 je šola dobila vodovod in so lahko uredili tudi primerne prostore za sanitarije.

Novo šolsko poslopje je bilo na Blanci zgrajeno v šol. l.1975/76, slovesna otvoritev pa je bila 27. junija 1976. Učenci so se preselili v nove prostore v jeseni 1976. Šola je bila že takrat zgrajena premajhna, tako da je pouk še vedno potekal v dveh izmenah, za potrebe priprave otrok na osnovno šolo pa so šolski hodnik pregradili z omarami in pridobili 35 m2 velik prostor.
Poslopje stare šole je prevzel sevniški Mercator.

Od leta 1945, ko je na šoli poučevala le ena učiteljica, je število pedagoških delavcev naraščalo in doseglo v šol. l. 1991/92 število 12. Spremljava ustreznosti izobrazbe kaže, da se je po letu 1980 struktura spremenila in da je šola pridobila učitelje z ustrezno izobrazbo na vseh področjih, razen pouka likovne in tehnične vzgoje.

Šolski okoliš se ni spremenil, vendar je šola v šol. l. 1973/74 izgubila del učencev iz vasi Arto in Pijavško. Ob jesenski poplavi je namreč Sava odnesla brod, ki je vozil otroke v šolo, zato so otroke 10. 10. 1973 prešolali na OŠ Krško. Nekateri učenci so še obiskovali šolo na Blanci in so se preko Save vozili z rudniškim čolnom, dokler tudi ta ni nehal voziti.

Na enoizmenski pouk smo prešli v šolskem letu 2003/04, ko je bila šola obnovljena in dograjena. Z novo multimedijsko učilnico, telovadnico, knjižnico in ostalimi sodobno opremljenimi učilnicami ter s strokovno usposobljenim kadrom nudimo kakovosten pouk, kar kažejo uspehi tako na tekmovanjih kot tudi v nadaljnjem izobraževanju naših učencev.

Prvi junij 2023 pa ima posebno mesto v zgodovini naše šole. S prireditvijo “Na Hribčku rastemo” smo v sodelovanju z Občino Sevnica slavnostno otvorili dvoetažni prizidek z dvigalom, ki je ob poteku našega vzgojno-izobraževalnega dela nastajal deset mesecev. Že med poletnimi počitnicami so rekonstruirali šolski vhod, razširili kuhinjo in posodobili kuhinjsko opremo, razširili tudi jedilnico in garderobe, na novo so uredili pisarno ravnateljice, tajništva in računovodstva. S septembrom  se je pričela dograditev prizidka. Potrpeli smo hrup in z menjavo prostorov slabše pogoje dela, da smo sedaj lahko veseli in ponosni na nove prostorske pridobitve. S šolskim letom 2023/24 otroci in zaposleni v  vrtcu že uporabljajo dve novi svetli igralnici in kabinet s čajno kuhinjo, osnovnošolci z učitelji pa dve novi učilnici ter kabineta.

(Skupno 1.125 obiskov, današnjih obiskov 1)